Politia locala » Informaţii utile | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


Politia locala » Informaţii utile

 

Formularul pentru comunicarea utilizatorului autovehiculului se poate descărca AICI

 

1. Serviciul Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii


- Obligativitatea amplasării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei;
- Obligativitatea existenţei la punctul de lucru a documentaţiei tehnice care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire (în copie sau original)
;
- Să nu execute lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de construire, iar în cazul în care nu se pot încadra în prevederile acesteia să oprească imediat lucrările şi să solicite autorizaţie de construire pentru modificările constructive;
- Să nu tranzacţioneze imobile noi despre care nu au informaţii referitoare la legalitatea construirii acestora;
- Să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii la imobile degradate şi împrejmuiri;
- Să nu amplaseze mijloace publicitare (reclame, firme, eşarfe, bannere, panouri) decât în locurile avizate şi numai după obţinerea autorizaţiei de construire.2. Serviciul Control Protecţia Mediului


-   Dacă executaţi lucrări de amenajare în apartament, nu depozitaţi deşeurile rezultate pe domeniul public sau la punctul gospodăresc. Comandaţi de la o firmă de salubritate un container de colectare a deşeurilor, în caz contrar riscaţi o amendă cuprinsă între 1000-2500 lei
;
- Asociaţiile de proprietari, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a efectua şi întreţine curăţenia în jurul imobilelor, spaţiilor verzi aferente, căilor de acces, parcărilor, zonelor din jurul garajelor, punctelor gospodăreşti, trotuarelor, aleilor, în caz contrar pot fi sancţionaţi cu amendă contravenţională cuprinsă între 500-1000 lei;
- Dacă ieşiţi la iarbă verde, păstraţi curăţenia la locurile de campare, adunaţi deşeurile pe care le produceţi şi depozitaţi-le în containerele special amenajate de colectare a deşeurilor de pe marginea drumului, pentru păstrarea unui mediu curat;
- Dacă deţineţi curte şi o utilizaţi pentru parcarea autovehiculului, trebuie să vă amenajaţi curtea astfel încât la ieşirea autoturismului pe drumul modernizat să nu se murdărească carosabilul;
- Dacă deţineţi un spaţiu comercial pe care nu îl uitilizaţi, trebuie să îl menţineţi în perfectă stare de curăţenie şi să amplasaţi pe vitrinele şi geamurile acestuia, mashuri cu imagini ale municipiului Cluj-Napoca, aprobate de primărie.

- Este interzisă creşterea animalelor domestice: porcine, ovine, bovine, caprine, bubaline pe terenurile aparţinând domeniului public şi privat al statului proprietate particulară situate în zona cuprinsă între: Someşul Mic, str.Donath, str.Dragalina, str.Gruia, str.Crişan, str.Cîmpeni, p-ţa Gării, str.Căii Ferate până la intersecţia cu str. Parcul Feroviarilor, str.Anton Pann, str.Bucureşti, str.Fabricii, str.Fabricii de Zahăr, str.Dâmboviţei, str.Aurel Vlaicu până la intersecţia cu str.Traian, str.Meşterul Manole, str.Dunării, str.Între Lacuri, str.Sarmisegetuza, str.Cehoslovaciei, str.Tineretului, str.Aleea Detunata, str.Aleea Băişoara, str.Răşinari până la interesecţia str.Septimiu Albinii, str.Gheorgheni până la intersecţia cu str.Aron Pumnu, str.Fagului, str.Păltiniş, str.C-tin Notara, str.Plaiuri, str.Eftimie Murgu, str.Calea Turzii până la str.Cometei, str.Pădurii, str.Lunii, str.Gh Dima, str.Mărginaşă, str.Calea Mănăştur până la intersecţia cu str.Bâlea, str.Aleea Negoiu, str.Mehedinţi până şa str.Izlazului, str.Parâng, str.Ciucaş, str.Aleea Clăbucet, str.Primăverii până la str.Bucium, până la intersecţia cu Someşul Mic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

3. Serviciul Inspecţie Comercială


1. Agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în structuri de vânzare
Documentele obligatorii a se deţine la punctele de lucru:
- Registrul unic de control
,
- Act de proprietate sau închiriere spaţiu,
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (original sau xerocopie),
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului - pentru punctul de lucru,
- Autorizaţia de funcţionare/acordul de funcţionare şi aprobarea de orar eliberate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca,
-Autorizaţia sanitară de funcţionare, după caz,
-Autorizaţia de mediu, după caz,
-Alte autorizaţii, avize şi acorduri prevăzute de lege necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de specific,
-Avizul comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi al proprietarilor direct afectaţi pe orizontală şi verticală, pentru schimbarea destinaţiei spaţiului, în cazul activităţilor comerciale şi prestări servicii care se desfăşoară în imobile de locuit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
- Agenţii economici care desfăşoară la punctul de lucru activităţi de alimentaţie publică (restaurante, baruri, disco-bar, cafe-baruri şi altele similare) vor deţine şi copia certificatului care atestă categoria localului, emis de către Ministerul Turismului,
- Agenţii economici care desfăşoară la punctul de lucru activităţi de alimentaţie publică (restaurante, baruri, disco-bar, cafe-baruri şi altele similare) şi au orar de funcţionare aprobat după ora 23,00 vor deţine un contract încheiat cu o persoană specializată în asigurarea ordinii şi liniştii publice şi planul de pază vizat de Poliţia municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.59/2007,
- Contract pentru prestări servicii de salubritate, încheiat cu un agent economic specializat, abilitat de către Consiliul Local Cluj-Napoca,
- Documente de provenienţă pentru produsele comercializate,
- Buletine de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate.

Este obligatorie:
• Afişarea orarului de funcţionare aprobat, în mod vizibil din exterior şi respectarea acestuia;
• Afişarea preţurilor produselor comercializate, respectiv a tarifelor serviciilor prestate;
• Existenţa traducerii în limba română pentru produsele din import comercializate;
• Existenţa certificatelor de calitate pentru produsele comercializate.

Se interzice:
- Punerea în vânzare a produselor care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat;
- Comercializarea produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus
;
- Aşezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării;
- Punerea în consum a produselor neomologate;
- Vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;
- Comecializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun, în incinta unităţilor de învăţământ, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuare sau aleile de acces în aceste unităţi.

2. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în perimetrul pieţelor

Este obligatorie:
 Afişarea la locul de desfăşurare a activităţii, a numelui/denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;
 Deţinerea de ecusoane care să conţină: numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului;
 Deţinerea la locul de desfăşurare a activităţii a autorizaţiilor, aprobărilor şi avizelor stabilite prin lege, necesare funcţionării;
 Deţinerea buletinelor de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utlizate;
 Afişarea preţurilor produselor comercializate şi a tarifelor practicate, după caz;
 Existenţa traducerii în limba română pentru produsele din import comercializate;
 Existenţa certificatelor de calitate pentru produsele comercializate;
 Comercializarea de produse care au termenul de valabilitate specificat şi cu respectarea acestuia.

Se interzice:
 Punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;
 Aşezarea direct pe platoul pieţei a produselor alimentare destinate comercializării;
 Punerea în vânzare a produselor neomologate;
 Vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare.

3. Producătorii agricoli care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor în perimetrul pieţelor au următoarele obligaţii:
- Să afişeze la locul de desfăşurare a activităţii copia certificatului de producător eliberat în condiţiile H.G. 661/2001, cu modificările ulterioare;
- Să deţină buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate;
- Să prezinte organelor de control documentele solicitate;
- Să nu vândă produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;
- Să afişeze preţurile produselor comercializate;
- Să păstreze cureţenia la locul comercializării produselor.

În atenţia cetăţenilor-consumatori:
 Solicitaţi bonuri de casă de la agenţii economici;
 Verificaţi termenele de valabilitate ale produselor pe care doriţi să le cumpăraţi;
 Verificaţi integritatea ambalajelor produselor cumpărate;
 Solicitaţi afişarea preţurilor de comercializare, la produsele la care nu se respectă acest lucru.

 

4. Comerţ ambulant

Activitatea de comerţ ambulant se poate desfăşura cu respectarea următoarelor reguli:
- Respectarea amplasamentelor autorizate;
- Deţinerea actelor de provenienţă a mărfurilor;
- Atestarea calităţii produselor prin certificate de calitate;
- Afisarea preturilor produselor comercializate;
- La comercializarea produselor din import se asigura afisarea traducerii in limba română;
- Întreţinerea curăţeniei la locul desfăşurării activităţii.

 

5. Comerţ stradal (tonete şi gherete amplasate pe domeniul public)

Documente obligatorii a se deţine la punctele de lucru:
- Abonament de comerţ/contract de închiriere pentru terenul ocupat, eliberat de Primăria municipiului Cluj-Napoca;
- Autorizaţia de construire şi planul de situaţie vizat spre neschimbare;
- Pentru firme, certificatul de înregistrare (original sau xerocopie) şi certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, pentru punctul de lucru;
- Autorizaţia de funcţionare/acordul de funcţionare şi aprobarea de orar eliberată de către Primăria municipiului Cluj-Napoca;
- Contract pentru prestări servicii de salubritate, încheiat cu un agent economic specializat, abilitat de către Consiliul Local Cluj-Napoca;
- Documente de provenienţă pentru produsele comercializate;
- Buletine de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate, dacă este cazul;
- Recipient pentru depozitarea deşeurilor.

Este obligatorie: 
 Respectarea condiţiilor stabilite prin autorizaţia de construire-amplasament şi tip de mobilier;
 Întreţinerea şi menţinerea corespunzătoare a mobilierului stradal;
 Se interzice acoperirea tonetelor cu prelate sau folii de plastic, precum şi prelungirea acestora cu improvizaţii;
 Se interzice amplasarea de lăzi sau alte ambalaje cu produse sau resturi, în jurul tonetei sau gheretei;
 Inscripţionarea mobilierului stradal cu: denumirea firmei, numărul autorizaţiei de construire şi numărul autorizaţiei de comerţ stradal;
 Afişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare aprobat şi respectarea acestuia;
 Respectarea obiectului de activitate aprobat, conform autorizaţiei;
 Păstrarea curăţeniei şi liniştii publice la locul de desfăşurare a activităţii.

 

6. Afişaj

Activitatea de afişaj se desfăşoară numai în locuri autorizate, cu respectarea prevederilor legale;
Se interzice aplicarea de afişe în locuri neautorizate, pe dotări, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau aparţinând persoanelor fizice sau juridice. Afişarea se va efectua numai cu acordul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 

7. Vânzările cu preţ redus

Vânzările cu preţ redus se desfăşoară cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;
Activităţile de soldare şi lichidare necesită notificare la Primăria municipiului Cluj-Napoca, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea vânzărilor. Notificarea va fi însoţită de o listă de inventar pentru mărfurile care se încadrează la acest tip de operaţiuni (modele formulare-conform H.G. 333/2003).

 

8 Îmbarcarea-debarcarea călătorilor

Îmbarcarea-debarcarea călătorilor în cazul serviciilor de transport public local de persoane se efectuează numai în staţii stabilite special, aprobate de către autorităţile locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007.

 

9 Activitatea de taximetrie

Activitatea de transport în regim taxi se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea regulamentului aprobat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
 

 

4. Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică


- Nerespectarea orelor de linişte (22.00-08.00 şi 13.00-14.00) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, conform Legii 61/1991,republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

-Consumul de alcool în locuri publice este interzis şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată;

-Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparaturã muzicalã la intensitate de naturã a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajãri sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei,conform prevederilor Legii nr.61/1991 republicată;

- Deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini în municipiul Cluj-Napoca este reglementată de HCL nr. 354/2015;

- Lăsarea în libertate sau fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată; 

-Dacă observaţi o persoană apelând la mila publică, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0264/598784 sau 0264/955.

 

5. Serviciul Control Trafic Rutier

 

Ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar se face conform dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 965/2016, privind circulația pe drumurile publice, pentru modificarea OUG nr. 195/2002, rep., aprobat prin HG nr. 1391/2006.
Conform HCL nr. 21/2017, tarifele percepute de la proprietarii/utilizatoruii autovehiculelor sunt:
- 547 lei-pentru operaţiunile de ridicare–transport–depozitare;
- 294 lei- dacă utilizatorul/proprietarul se prezintă la autovehicul și nu se mai efectuează transportul și depozitarea;
- 43,11 lei-pentru depozitarea autovehiculului 24 h;
Sancțiunea contravenţională pentru staționare neregulamentară, conform OUG nr. 195/2002, rep., art. 108/1/b/7, este de 4 -5 puncte de amendă și 3 puncte penalizare la permisul de conducere ( 290 lei în 48 h, conform OG nr. 2/2001, rep.);
Autovehiculul va fi transportat/depozitat la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, strada Calea Someşeni, nr. 2, telefon 0264-444571.
Pentru informaţii suplimentare puteţi apela nr. de telefon 0264-955, Poliţia locală Cluj-Napoca.

  

6. Serviciul Evidenţa Persoanelor, Baze de Date şi Relaţii Publice

Pentru sesizări şi reclamaţii telefonice vă puteţi adresa 24h din 24h la Dispeceratul Poliţiei Locale - 0264/59.87.84;
Vă recomandăm să respectaţi programul de relaţii cu publicul.

7. Biroul Juridic

Pentru încasarea amenzilor în termen de 48 de ore este necesară prezentarea plicului care conţine procesul-verbal de constatare a contravenţiei;

Plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune înainte de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal la Judecătoria Cluj-Napoca;
Neachitarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor în termen de 30 de zile duce la începerea demersurilor de executare silită
.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca