Politia locala » Atribuţii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6569 , $ = 4.0889


Politia locala » Atribuţii

1. Serviciul Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii
 
 • efectueazã controale pentru identificarea lucrãrilor de construcţii executate fãrã autorizaţie de construire sau desfiinţare, dupã caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectueazã controale pentru identificarea persoanelor care nu respectã autorizaţia de executare a lucrãrilor de reparaţii ale pãrţii carosabile şi pietonale;
 • verificã respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altã formã de afişaj/reclamã, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfãşurare a activitãţii economice;
 • participã la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fãrã autorizaţie pe domeniul public sau privat al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertãţii de acţiune a personalului care participã la aceste operaţiuni specifice;
 • constatã, dupã caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizãrii executãrii lucrãrilor în construcţii şi înainteazã procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicãrii sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordoneazã activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, dupã caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unitãţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cãrui razã de competenţã s-a sãvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia

 

2. Serviciul Control Protecţia Mediului
 
 • controleazã respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • sesizeazã autoritãţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonicã;
 • participã la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 • identificã bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplicã procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verificã igienizarea surselor de apã, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verificã asigurarea salubrizãrii strãzilor, a cãilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepãrtarea zãpezii şi a gheţii de pe cãile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verificã existenţa contractelor de salubrizare încheiate de cãtre persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verificã ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verificã şi soluţioneazã, potrivit competenţelor specifice ale autoritãţilor administraţiei publice locale, sesizãrile cetãţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apã, precum şi a celor de gospodãrire a localitãţilor;
 • constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor legale specifice realizãrii atribuţiilor prevãzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autoritãţilor administraţiei publice locale.

 

3. Serviciul Inspecţie Comercială
 
 • acţioneazã pentru respectarea normelor legale privind desfãşurarea comerţului stradal şi a activitãţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autoritãţile administraţiei publice locale;
 • verificã legalitatea activitãţilor de comercializare a produselor desfãşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producãtori particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de cãtre administratorii pieţelor agroalimentare;
 • verificã existenţa la locul de desfãşurare a activitãţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobãrilor, a documentelor de provenienţã a mãrfii, a buletinelor de verificare metrologicã pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • verificã respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verificã respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a bãuturilor alcoolice;
 • verificã respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 • identificã mãrfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitãţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplicã procedurile legale de ridicare a acestora;
 • ·    verificã respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestãri de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autoritãţilor administraţiei publice locale;
 • coopereazã şi acordã sprijin autoritãţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verificã respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizeazã autoritãţile competente în cazul în care identificã nereguli;
 • verificã şi soluţioneazã, în condiţiile legii, petiţiile primite în legãturã cu actele şi faptele de comerţ desfãşurate în locuri publice cu încãlcarea normelor legale;
 • constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor legale specifice realizãrii atribuţiilor prevãzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autoritãţilor administraţiei publice locale.

 

4. Serviciul Ordine şi Siguranţă Publica
 
 • menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 • menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã;
 • participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
 • asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
 • asigurã paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
 • constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
 • executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã;
 • participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
 • coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
 • asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
 • acordã, pe teritoriul unitãţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.

 

5. Serviciul Control Trafic Rutier
 
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • ·verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 •  asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă.

 

6. Serviciul Evidenţa Persoanelor, Baze de Date şi Relaţii Publice
 
 • înmâneazã cãrţile de alegãtor persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • coopereazã cu alte autoritãţi competente în vederea verificãrii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacã solicitarea este justificatã prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevãzute de lege, cu respectarea reglementãrilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetãţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevãzute la art.37 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetãţenilor români, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.290/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • coopereazã cu serviciile publice comunitare de evidenţã a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstã peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 • supraveghează funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice, veghează permanent funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc şi înregistrază în registrul de evidenţă orice eveniment deosebit surprins de camerele video şi, dacă este cazul, anunţă de îndată producerea acestora la numărul unic de urgenţă 112;
 • consemnează în registru sesizările primite sau constatările agenţilor din teren, trasează sarcini în vederea rezolvării acestora sau dacă nu deţine competenţă în acest sens, înştiinţează în mod operativ factorii de decizie îndreptăţiţi;
 • asigură implementarea bazelor de date prin programele specifice şi ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiei;
 • execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor personae interesate când nu a fost de faţă la data încheierii lui ori au refuzat primirea şi, după caz, urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal în vederea sancţiunii amenzii;
 • verifică/înregistrează în baza de date nr. procesului-verbal prezentat la ghişeu de către contravenient, întocmeşte dispoziţie de plată şi operează chitanţa emisă în urma achitării amenzii;
 • acordă informaţii generale cu privire la atribuţile şi specificul activităţii poliţiei locale şi îndrumă cetăţenii către serviciile de specialitate spre competentă soluţionare.

 

7. Biroul Juridic

 • reprezintă Direcţia Poliţia Locală pe baza delegaţiei date de conducere şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care Direcţia este parte;
 • redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Direcţia este parte;
 • elaborează şi prezintă conducerii direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac şi exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Direcţiei;
 • acordă, la solicitarea cetăţenilor, relaţii, precizări şi îndrumări privind aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Poliţiei locale. Ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;
 • întocmeşte documentele necesare în relaţia cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;
 • formuleză răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
 • avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic repartizate în acest sens;                      
 • colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor primarului pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile specifice;
 • menţionează în registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze.

 

8. Serviciul Pază
 
 •  verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective, regulile stabilite în planurile de pază şi ia măsuri pentru asigurarea acestora;
 •  supreaveghează respectarea de către persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, a traseului pentru care au primit permisiunea de acces;
 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 • ·în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului către structurile Poliţiei Române competente, potrivit legii, iar în situaţia dispariţiei făptuitorului asigură paza bunurilor, fără a permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane, cu anunţarea unităţii de poliţie competente, iar pentru fapte săvârşite şi constatate încheie proces-verbal.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca