Informatii utile » Asociatii de proprietari | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Informatii utile

Formular completare/actualizare baza de date

 

NOU. Cursuri pentru atestarea administratorilor de imobile

Primaria municipiului Cluj-Napoca organizeaza cursuri in vederea obtinerii certificatului de atestare a calitatii de administrator de imobile, in conformitate cu HCL nr. 127/2013.

Certificatul de atestare a calitatii de administrator de imobile eliberat de municipalitate poate fi obtinut numai de persoanele care au absolvit cursul de specializare. Acesta are o durată de valabilitate nedeterminata si posibilitate de folosinta pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, acest certificat poate fi obtinut si de persoanele care nu au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nu pot fi atestati cei care au suferit o condamnare prin hotărâre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni si cele care nu detin cel putin diploma de bacalaureat.

Cei care doresc sa se inscrie la cursul de specializare, in vederea obtinerii Certificatului de atestare a calitatii de administrator de imobile, vor completa o cerere tip care se gaseste la Centrul de Informare pentru Cetateni, pe care o vor depune impreuna cu urmatoarele documente:

1. curriculum vitae

2. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie 

3. actele de stare civila (certificat de nastere si casatorie, acolo unde este cazul)

4. actele de studii (cel putin diploma de bacalaureat)

5. certificatul/ diploma de absolvire a cursului de specializare

6. certificatul de cazier judiciar – in original

7. chitanta taxei pentru inscrierea la cursul de specializare in cuantum de 250 lei, in baza dispozitiei de plata de la Serviciul Relaţii cu consiliul si administratie locala, cam. 97 et. II, iar plata facandu-se la casieria institutiei, din str. Motilor nr. 7.

8. copie C.I/B.I

Persoanele care doresc să obtina un astfel de atestat de perfectionare au obligatia de a se prezenta la cursuri. Acestea sunt organizate de Serviciul Relatii cu consiliul si administratie locala din cadrul Primariei, iar costul unui curs este de 250 lei.

 

 

Legislatie

Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

HG 1588/2007 - norme metodologice de aplicare a Legii 230/2007

 HCL 119 - privind modificarea Hotararii nr. 283/2010 (aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari)

Tipizate

Formular SITUATIA SOLDURILOR de activ si pasiv

Bibliografie EXAMEN ATESTARE administratori

Metodologia de atestare a administratorilor - persoane fizice in Cluj-Napoca

 

 

model - LISTA CHELTUIELI

model - REGISTRU FOND PENALIZARI

model - REGISTRU FOND REPARATII

model - REGISTRU FOND RULMENT

model - REGISTRU SUME SPECIALE

model - CARTEA IMOBILULUI

 

Informatii utile

 

Infiintarea unei asociatii de proprietari

Acordul constituirii

Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere. Tabelul nominal va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele: numele si prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data exprimarii vointei de asociere si semnatura.
Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza si intr-un proces-verbal al adunarii generale de constituire, intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti, consimtamantul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal, in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire. In cazul in care un proprietar se afla in imposibilitatea de a semna, se va consemna ca acesta si-a dat consimtamantul si se va face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.


Adunarea generala de constituire

Anterior adunarii generale de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe apartamente se pot intruni pentru a hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata, vor hotari si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire. Hotararea proprietarilor se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toti cei prezenti.
Cu cel putin 10 zile inaintea datei fixate pentru adunarea generala de constituire proprietarii se convoaca prin afisare intr-un loc vizibil.Adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari este legal intrunita in cvorumul de jumatate plus unu. Daca nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc, dupa cel putin 5 zile de la data primei convocari. In cazul in care nici la a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, dupa cel putin 5 zile de la data celei de-a doua convocari. Dupa a treia convocare a adunarii generale de constituire, acordul de asociere se considera realizat, sub conditia exprimarii vointei de asociere, consemnata in tabelul nominal, anexa la acordul de asociere, a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor.Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de constituire se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati.


Continutul acordului de asociere si statutului

Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;
d) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.
In adunarea generala de constituire se prezinta si se adopta si statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire la:
a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c) mijloacele materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; structura veniturilor si a cheltuielilor;
d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatiile contractuale, penalizarile, cazurile de urgenta in care se permite accesul in apartament sau in spatiul sau al unui delegat al asociatiei.
i) posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfasura serviciul de administrare si in care pot fi pastrate in siguranta documentele asociatiei.


Asociatii constituite pe tronsoane/scari

In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in conditiile in care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata. Daca este cazul, asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire isi reglementeaza intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexa la acordul de asociere.
Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeaza si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite in cladire, pe scara sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcarii tehnice a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune, precum si la modalitatea acestei defalcari/repartizari. Daca este necesar, se solicita avizul furnizorilor de servicii implicati cu privire la posibilitatile tehnice de furnizare independenta a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari, precum si pentru realizarea bransamentelor.


Dobandirea personalitatii juridice

Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea. Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza Legii nr. 230/2007 si a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 1588/2007.
Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea. Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie. Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.
Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari. Orice modificare sau completare se inregistreaza la judecatoria care a emis incheierea judecatoreasca de infiintare, fara alte formalitati.
Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea judecatorului-delegat sau orice alt document legal acordat la infiintare si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele care emana de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.

Dosarul cu actele necesare pentru infiintarea unei asociatii de proprietari se depune la judecatorul - delegat la ADMINISTRATIA FINANCIARA Cluj-Napoca (Piata Avram Iancu nr. 19) in orice zi de MARTI, intre orele 8.30-10.00, la Sala 10 (parter), Ghiseul nr. 23.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca