Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


inapoiPrinteaza
ROMÂNIA APROBAT
JUDE?UL CLUJ PRIMAR
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA EMIL BOC
Nr. 265076/ 452/ 29.08.2012
 
Raportul procedurii
Încheierea contractului de închiriere având ca obiect închirierea spa?iului destinat amplas?rii terasei T3 cu destina?ia de alimenta?ie public?, din zona pietonal?, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca.
Licita?ia a fost organizat? conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public? ?i regimul juridic al acesteia, Legea nr. 215/2001 a administratiei publice, art. 13 lit. a din OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice ?i art. 2 din HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a OUG nr. 34/2006, HCL nr. 580/2007, HCL nr.138/2009, HCL nr. 266/2011 ?i HCL nr. 171/2011.
A fost publicat anun?ul de participare pe site-ul de internet www.primariaclujnapoca.ro în data de 13.08.2012 ?i în „Monitorul de Cluj” din data de 14.08.2012.
Comisia de evaluare, numit? prin dispozi?ia nr. 2519 din 26.07.2012 a primarului municipiului Cluj-Napoca, compus? din :
Pre?edinte: Gheorghe ?urubaru - Viceprimar;
Membri: Iulia Ardeu? - Director DPM.E.P.;
Virgil Poru?iu - Director Direc?ia tehnic?;
Corina Ciuban - Director Direc?ia urbanism;
Dacia Cri?an - ?ef Serviciu Autoriz?ri comer?;
Lucia Lupea - ?ef Birou Achizi?ii publice;
Ioan Bogdan - Sef Serviciu Financiar;
Rezerv?: Fluera? Carmen - Inspector Serviciul autoriz?ri comer?;
Chisluca Elena - Consilier Serviciul autoriz?ri comer?;
Ramona Ru?escu - ?ef Serviciu Autoriz?ri construc?ii;
Simion Tan?a - Inspector Biroul Achizi?ii publice.
A procedat în data de 28.08.2012 orele 11,00 la deschiderea ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de închiriere având ca obiect închirierea spa?iului destinat amplas?rii terasei T3 cu destina?ia de alimenta?ie public?, din zona pietonal?, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca.
Au depus:
candidatura ?
oferta ?
urm?torii operatori economici:
1. S.C. RAZALEX IMPEX S.R.L.
Primirea de oferte alternative: nu
Ofertele citite în cadrul ?edin?ei de deschidere, în baza Procesului verbal al ?edin?ei de deschidere cu nr. 263861/ 452/ 28.08.2012, au fost urm?toarele:
 

 

Nr.crt./
societatea
Terasa T3 B-dul Eroilor
1. S.C. RAZALEX IMPEX S.R.L.
42 lei/mp/lun?
Tabelul de mai jos prezint? distan?ele de la imobil la terasa ofertat?:
 

 

Ofertant
Dist. grup social - teras?
Dist. imobil - teras?
Terasa ofertat?
Forma juridic?
1.S.C. RAZALEX IMPEX S.R.L.
T3– 64 m
 
T3 – 64 m
 
T3
 
Proprietar
 
Având în vedere re?inerile procesului-verbal de deschidere men?ionat anterior ?i verificarea documentelor de calificare, comisia de evaluare a decis urm?toarele:

 

Ofertant
Decizie
S.C. RAZALEX IMPEX S.R.L.
Admis
 
Fa?? de acestea, aplicând modul de evaluare men?ionat în documenta?ia de atribuire, Comisia a stabilit urm?torul punctaj:

 

T 3
S.C. RAZALEX IMPEX S.R.L. - 80 puncte
Vazând cele de mai sus, Comisia de evaluare,
HOT?R??TE:
- atribuirea contractului de închiriere pentru spa?iul destinat amplas?rii terasei T3 cu destina?ia de alimenta?ie public? din zona pietonal?, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca, pentru urm?toarea societate:
S.C. RAZALEX IMPEX S.R.L. - 42 lei/mp/lun?
Pre?edinte: Gheorghe ?urubaru - Viceprimar;
Membri: Iulia Ardeu? - Director DPM.E.P.;
Virgil Poru?iu - Director Direc?ia tehnic?;
Corina Ciuban - Director Direc?ia urbanism;
Dacia Cri?an - ?ef Serviciu Autoriz?ri comer?;
Lucia Lupea - ?ef Birou Achizi?ii publice;
Ioan Bogdan - Sef Serviciu Financiar;
Rezerv?:
 Fluera? Carmen - Inspector Serviciul autoriz?ri comer?;
Chisluca Elena - Consilier Serviciul autoriz?ri comer?;
Ramona Ru?escu - ?ef Serviciu Autoriz?ri construc?ii;
Simion Tan?a - Inspector Biroul Achizi?ii publice.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca