Informatii publice » Licitatii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 20.06.2018Curs valutar : € = 4.6663 , $ = 4.0420


inapoiPrinteaza
A N U N T
      privind organizarea procedurii de cerere de oferte in vederea contractarii “Serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”

Autoritate contractant?:       Municipiului Cluj- Napoca
Organizatorul achizi?iei:       Municipiului Cluj- Napoca
Obiectivul achizi?iilor: “Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”
Sursa de finan?are:        POR Axa 1 – Poli de crestere(fonduri europene, buget local si buget de stat)
Documentele de achizi?ie:       www. e-licitatie.ro, invitatie de participare cu nr. 322112/19.03.2012
                                          Pentru informa?ii suplimentare tel:0264-596030;int. 4400
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Criterii de calificare si selectie:
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei : 1) Declaratie privind eligibilitatea – declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A 2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura – declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C 3)Declaratie pe propria raspundere, în temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata în conformitate cu Formularul A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ 4)Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata în conformitate cu Formularul BB; 4. a) Certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata ); 4. b) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata ); Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 5)Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata în conformitate cu Formularul 1 C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura Formularul 3A (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: VICEPRIMAR cu atributii delegate de primar-RADU MOISIN, presedinte comisie de evaluareLASZLO ATTILA, membrii comisiei:VIRGIL PORUTIU , LUCIA LUPEA, ADRIAN RAULEA, IOAN BOGDAN 6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAP 7) Prezentarea generala: Fisa de informatii generale, conform Formular C; Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 4.a) si 4.b) Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 6)-7), ofertantul va prezenta: - o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.Nota: Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna. Persoane juridice/fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata sau copie lizibila certificata”conform cu originalul”semnata si stampilata)cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii ofertei Persoane juridice /fizice straine/romane: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Nota: Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor
Capacitatea economica si financiara : Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minim 500.000 lei sau echivalent euro (transformarea leu-euro se va realiza la cursul mediu al euro pentru fiecare an, conform datelor furnizate de Banca Nationala a României - www.bnr.ro)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala :  Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani contracte de servicii avand ca obiect informare/publicitate in valoare cumulata de minim 400,000.00 lei fara TVA. Valoarea minima trebuie sa fie constituita din suma a maxim 3 contracte. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea serviciilor prestate se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;,Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie: Expert cheie 1: Manager Proiect – cu rol de coordonare obiect contract si expert cheie 2: Expert grafica – copywriter – cu rol de realizare servicii implementare proiect pentru informare si publicitate; Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Declaratia va fi însotita de CV ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie în îndepl contractului,Informatii privind subcontractantii si specializarea acestora- daca este cazul,Acordul de asociere în cazul în care anumite persoane juridice vor depune oferta comuna – Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 care este atasata in sectiunea Formulare
Termenul limit? de depunere:  13.04.2012, ora 11.00 , Registratura generala, str. Motilor nr. 7
                                                  
Data desf??ur?rii achizi?iei: 13.04.2012 ora 12.00 , Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3

Garan?ie de participare :    8.000 lei  –modul de constituire al acesteia   este prezentat în documentele de achizi?ie ;
 

PRIMAR,
RADU MOISIN
 
 

                                                                                                 

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca