Evidenta populatiei » Transcrieri | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 16.08.2018Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Evidenta populatiei » Transcrieri

TRANSCRIERE CERTIFICATE/EXTRASE DE STARE CIVILĂ/EXTRASE MULTILINGVE ALE ACTELOR DE STARE CIVILĂ obţinute la autorităţile străine ale  CETĂŢENILOR ROMÂNI CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ.

                                         str. Motilor nr. 5 , sala 7 ghiseul 10  tel: 0264-596030 inter 3021
      (Pentru verificarea stadiului lucrarii tel: 0264-596030 inter 3025) 
 
ACTE NECESARE                

1.         Cerere tip – făcută în nume propriu de către titularul actului sau reprezentant legal*; în cazul minorilor în vârstă de peste 14 ani aceştia solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu sau de către unul dintre părinţi ori, după caz, de reprezentantul lor legali;

       * reprezentant legal= persoana care are prin lege dreptul şi indatorirea de a reprezenta, atunci când încheie acte civile şi în procesul penal, pe minorii sub 14 ani sau pe celelalte persoane lipsite de capacitate de exerciţiu aflate sub ocrotirea lor.

2.    Certificatul privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei române eliberat în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, în original şi fotocopie;

3.    Declaraţie pe proprie răspundere a titularului actului sau a reprezentantului legal, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte dacă a mai solicitat transcrierea sau înscrierea în registrele române a certificatului/extrasului de stare civila/extrasului multilingv de pe actul de stare civilă solicitat;

4.    Certificatul/extrasul de stare civila/extrasul multilingv de pe actul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original şi fotocopie; Traducerea, după caz, a certificatului/extrasului de stare civilă,  autentificată la notar, în original; In funcţie de statul emitent, certificatul/extrasul de stare civila original trebuie să contină forma de apostilare sau supralegalizare prevăzută de art. 72 alin.(6) din H.G. nr. 64/2011;

5.         Paşaportul titularului şi/sau cartea de identitate în copie şi original, după caz;

6.          Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele de familie purtat după căsătorie, în situaţia în care certificatul/extrasul de căsătorie străin nu conţine, distinct,  această rubrică ;

7.  Taxa specială – 12 lei-  achitată la poştă, în contul Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Cluj  (RO 57 TREZ 21621G335000XXXX, C.U.I. 17637157)

 Atenţie!

1. Cererile de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul srt. 10 si 11 din Legea nr. 21/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, vor fi soluţionate de către primăriile reşedinţă de judeţ precum şi de primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de instituţia la care persoanele au depus dosarul de acordare/redobândire a cetăţeniei române sau cea care a eliberat Certificatul de cetăţenie.

2. Dovada calităţii de cetăţean român a solicitantului se face cu certificatul de cetăţenie eliberat in nume propriu, respectiv cu certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi, în care a fost inclus minorul acestuia. Persoanele ai căror părinţi au dobândit concomitent sau succesiv cetăţenia română în perioada minoratului, însă nu figurează în certificatele de cetăţenie ale părinţilor sau nu le-a fost eliberat certificat de cetăţenie în nume propriu, sunt  indrumaţi să se adreseze Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

3.  Depunerea cererilor de transcriere se face numai personal de către titulari sau reprezentanţi legali ai acestora. Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani cererea de transcriere poate fi depunsă personal sau de către unul dintre părinţi ori, după caz, de reprezentantul legal.

4. Certificatul privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei române trebuie sa contina data eliberarii de maxim 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România până la data depunerii cererii de transcriere.

5. Certificatele de stare civilă se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procură specială.

6. Cererea de transcriere a unui certificat de naştere privind pe o persoană căsătorită va trebui să fie însoţită şi de fotocopia certificatului de căsătorie (certificatul original va fi prezentat pentru conformitate).

7.  Cererea de transcriere a unui certificat de căsătorie va trebui să cuprindă fotocopii ale certificatelor de naştere ale soţilor (certificatele originale vor fi prezentate pentru conformitate), precum şi fotocopii ale actelor de identitate ale acestora (paşaport, buletin/carte de identitate, permis de şedere).

8.   Cererea de transcriere a certificatului de naştere al copilului minor va trebui să cuprindă fotocopii ale actelor de identitate ale ambilor părinţi, certificatul de căsătorie în fotocopie, precum şi certificatele de naştere ale părinţilor.

9. În situaţia în care, la depunerea cererii de transcriere, se constată că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documente necesare clarificării neconcordanţelor.

10. În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu corespund cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.  

 
 
TRANSCRIERE
CERTIFICATE/EXTRASE obţinute la autorităţile străine ale 
CETĂŢENILOR ROMÂNI care au (au avut) domiciliul in Romania,
potrivit Legii nr. 119/1996
 
                                                                                 CERTIFICATE DE  NAŞTERE
                                               str. Motilor nr. 5 , sala 7 ghiseul 9 tel: 0264-596030 inter 3021
                                            (Pentru verificarea stadiului lucrarii tel: 0264-596030 inter 3025)
 

Cererea de transcriere, conform modelului prevăzut la Anexa 33, se depune la primăria localităţii în raza căreia au ori au avut ultimul domiciliu, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, unde se va efectua transcrierea certificatului.

ACTE NECESARE

 • actul de identitate în original şi xerocopie (buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; pentru părintele cetăţean străin se va prezenta act de identitate şi/sau paşaport, după caz.

 • adeverinţă din care să rezulte ultimul domiciliu, eliberată de formaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei a ultimului loc de domiciliu, necesară în vederea stabilirii cu exactitate a primăriei competente să primească cererea. (pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care solicită TRANSCRIEREA la Primăria ultimului domiciliul din ţară - Circulara I.N.E.P. nr. 17/17.08.2004).

 • extras multilingv Formular A, în original + copie, conform Convenţiei nr. 16 de la Viena din 1976. De reţinut că aceste extrase nu trebuiesc apostilate, traduse ori legalizate (Austria, Belgia, Bosnia&Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.)

 • certificatul ori extrasul de naştere în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga din 1961, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT, procedura constând în:

1. Vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă a actului de stare civilă.

2. Supralegalizarea de misiunea diplomatică a României din acel stat sau de către misiunea diplomatică a statului de origine, din România

3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

 • traducere autentificată şi legalizată în limba română a certificatului sau extrasului de naştere., având atașată o copie a certificatului sau extrasului de naştere tradus. (dacă traducerea și legalizarea se realizează pe teritoriul statului emitent al certificatului străin, atunci și traducerea la randul ei trebuie să conțină Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizare, după caz.)

 • PROCURĂ SPECIALĂ, notarială ori consulară (cu specificarea: PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE NAŞTERE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC), în original şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care procura trebuie să conţină de asemenea Apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz. Procura consulară un mai necesită apostilare, legalizare si traducere.

 • În procură să fie precizat domiciliul legal conform actului de identitate românesc.

 • Declaraţia părinţilor pe propria răspundere (autentificată de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care declaraţia trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau supralegalizare, după caz.), că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea certificatului de naştere în registrele de stare civilă române ori reconstituirea lui.

 • Declaraţie notarială sau consulară (autentificată de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care declaraţia trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961 sau supralegalizare, după caz.), din partea solicitantului, din care să rezulte că după transcrierea certificatului de naştere al copilului, acesta va fi trecut la domiciliul tatălui sau al mamei din România

 • Părintele care solicită transcrierea direct (nu prin împuternicit) la Primăria de domiciliu, poate da declaraţiile în faţa ofiţerului de stare civilă.

 • taxă specială de 12 RON plătită prin virament în contul RO57TREZ21621G335000XXXX, C.I.F 17637157 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj.

 • certificatul de căsătorie al părinţilor în original şi xerocopie (în cazul în care căsătoria nu este transcrisă, se atașează copie după traducerea legalizată a certificatului străin).

 • *în situaţia în care copilul provine dintr-o căsătorie încheiată în altă ţară, se transcrie mai întai certificatul de căsătorie şi ulterior certificatul copilului.

 • Certificatele de naştere părinţi, în original şi xerocopie

            Pentru situaţiile  în care, la depunerea cererii de transcriere a certificatului/ extrasului procurat din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.
În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.
Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.
 
 
                                                                            CERTIFICATE DE  CASATORIE
                                               str. Motilor nr. 5 , sala 7 ghiseul 7 tel: 0264-596030 inter 3021
                                            (Pentru verificarea stadiului lucrarii tel: 0264-596030 inter 3025)
 
Competenţa teritorială- Primăria de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul; Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se adresează primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară, ori dacă nu au avut niciodată domiciliu în România, Primarului  Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
 
1.      Cererea de transcriere se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
2.      Certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile din străinătate, în original şi  fotocopie
-               Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI de asistenţă judiciară este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;
-              Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;
-               Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează (autoritatile competente ale statului emitent, misiunea diplomatica a Romaniei din tara respectiva si in ultimul rand  Ministerul Afacerilor Externe Bucuresti);
 1. Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de căsătorie în original, dacă este făcută în străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
4.      Actul de identitate sau paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie;
5.      Certificate de naştere în original şi fotocopii;
6.      Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
7.      Declaraţie din partea soţului care solicită transcrierea că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.
 1. Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “pentru transcriererea certificatului/extrasului de căsătorie şi eliberarea certificatului românesc”. Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
 2.  Taxa specială – 12 lei-  achitată la poştă, prin virament sau la casieria  Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Cluj, (str. Av.Badescu nr. 7-9),  in contul  (RO57 TREZ21621G335000XXXX, C.I.F. 17637157 )
In situatia in se prezinta extras multilingv de casatorie, corespunzator formularului prevazut de Conventia nr. 16 de la Viena din 8 septembrie 1976, acesta este acceptat fara traducere, legalizare sau fara o formatitate echivalenta.
Traducerea, procura, declaraţia cu rpivire la numele de familie dupa casatorie, declaraţia că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului autentificate de un notar public din străinătate vor fi apostilate sau supralegalizate în conformitate cu cele descrise la pct. 2.
            Pentru situaţiile  în care, la depunerea cererii de transcriere a certificatului/ extrasului procurat din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.
În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.
Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.
           
 
                                                                                 CERTIFICATE DE  DECES
                                               str. Motilor nr. 5 , sala 7 ghiseul 10 tel: 0264-596030 inter 3022
                                            (Pentru verificarea stadiului lucrarii tel: 0264-596030 inter 3025)
 
   Competenţa teritorială : primăria  -locului de domiciliu al solicitantului, sau primăria unităţii administrativ- 
   teritoriale de la  -ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.
 1. Cererea de transcriere- se face în nume propriu de către persoana îndreptăţită, sau prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
 2. Certificatul/extrasul de deces eliberat de autorităţile străine, în original;
-Actele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
-Actele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
-Actele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus  se supralegalizează (autoritatile competente ale statului emitent, misiunea diplomatica a Romaniei din tara respectiva si in ultimul rand  Ministerul Afacerilor Externe Bucuresti);
       3. Fotocopia certificatului/extrasului de deces eliberat de autorităţile străine;
 1. Traducerea legalizată,dacă este făcută în străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);
 2. Fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie ale decedatului;
 3. Fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz, al decedatului;
 4. Declaraţie din partea solicitantului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, în actele de stare civilă române;
 5. Act de identitate solicitant.
 6. Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “ pentru transcriererea certificatului/extrasului de deces şi eliberarea certificatului românesc”. Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz);
 7.  Taxa specială – 12 lei-  achitată la poştă, prin virament sau la casieria  Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Cluj, (str. Av.Badescu nr. 7-9),  in contul  (RO57 TREZ21621G335000XXXX, C.I.F. 17637157 )
In situatia in se prezinta extras multilingv de deces, corespunzator formularului prevazut de Conventia nr. 16 de la Viena din 8 septembrie 1976, acesta este acceptat fara traducere, legalizare sau fara o formatitate echivalenta.
Traducerea, procura, declaraţia cu rpivire la numele de familie dupa casatorie, declaraţia că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului autentificate de un notar public din străinătate vor fi apostilate sau supralegalizate în conformitate cu cele descrise la pct. 2.
            Pentru situaţiile  în care, la depunerea cererii de transcriere a certificatului/ extrasului procurat din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.
În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.
Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca