Evidenta populatiei » Schimbari-de-nume | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Evidenta populatiei » Schimbari de nume

MODIFICARI ACTE DE STARE CIVILA
Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 5

Sala nr. 7, ghiseul nr. 10
Tel: 0264/596030 inter. 3021

 

Cerere pentru inscrierea mentiunii de casatorie si deces produse in strainatate

Cerere pentru inscrierea mentiunii de casatorie si divort pronuntate in strainatate

Cerere pentru inscrierea mentiunii de deces produs in strainatate

Cerere pentru inscrierea mentiunii de divort pronuntat in strainatate

Cerere pentru inscrierea mentiunii de schimbare de nume

Cerere pentru ortografierea numelui in limba materna

Cerere pentru publicarea schimbarii de nume in Monitorul Oficial
Inregistrarea menţiunilor de schimbare a numelui si/sau prenumelui pronunţate de autorităţile străine

A. PENTRU CETATENII CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE CARE AU PASAPORTUL STRAIN CU ALT NUME SI/SAU PRENUME si DETIN ACTUL DE SCHIMBARE DIN STRAINATATE exista două situaţii:

a) Pasaport românesc expirat sau lipsa pasaport:
Conditie: actul de stare civila să se afle în arhiva Serviciului de stare civilă unde se prezintă solicitantul;
Mod de rezolvare : înscrierea mentiunii de schimbare a numelui/prenumelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui/prenumelui (din strainatate) în original care să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz, si xerocopie ( câte una pentru fiecare certificat de naştere si căsătorie, dacă este cazul) ;
- Traducere autentificata în limba româna în original si copii xerox ( pentru fiecare certificat)
- In situaţia în care nu se poate face dovada cetăţeniei române, se va prezenta adeverinţa de atestare a statutului de cetăţean român care se obţine, la cerere de la Ministerul Justiţiei, Direcţia cetăţenie.
- Copia xerox a pasaportului strain;
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

b) Pasaport românesc valabil:
Conditie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila unde se prezintă solicitantul;
Mod de rezolvare : înscrierea mentiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de schimbare a numelui/prenumelui (din strainatate) – original si xerocopie ( pentru fiecare certificat) ;
- Traducere autentificata în limba româna în orginal si xerocopie ( pentru fiecare certificat);
- Copie pasaport românesc;
- Copie pasaport strain;
- Copie certificat de nastere/casatorie.
- Procura speciala ;

Nota: In toate cazurile:
- Daca schimbarea numelui s-a făcut prun hotărâre judecătoriească străină pronunţată în alte state decât cele ale Uniunii europene şi în cele cu care România are tratate de asistenţă juridică, mai întâi se va face recunoaşterea hotărârii străine de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în ţară, după care se solicită înscrierea meniunii de schimbare a numelui la starea civilă competentă.
- Procura poate fi data la un notar public din tara, la oficiul consular român din strainatate sau la un notar din strainatate, caz în care procura trebuie sa conţina Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau daca tara nu este membra a Conventiei de la Haga, Supralegalizarea semnaturii de catre oficiul consular român din tara respectiva si Ministerul Afacerilor Externe Bucuresti.

B. PENTRU CETATENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE CARE AU PASAPORTUL STRAIN CU ALT NUME SI/SAU PRENUME SI NU DETIN ACTE DE SCHIMBARE A NUMELUI IN STRAINATATE

Conditie: ultimul domiciliu din România în municipiul Cluj-Napoca;
Mod de rezolvare: schimbare de nume pe cale administrativa (Ordonanta 41/2003);
Acte necesare:
- Dovada privind ultimul domiciliu din tara prin adeverinta de la Serviciul de evidenţă a persoanelor.
- Paşaportul românesc în original şi copie xerox, sau în situaţia în care nu se poate face dovada cetăţeniei
române, se va prezenta adeverinţa de atestare a statutului de cetăţean român care se obţine, la cerere de la Ministerul Justiţiei, Direcţia cetăţenie.

a) prima etapa: Publicarea în Motorul Oficial;
- Cerere tip vizata de Serviciul de stare civila;
- Copie dupa certificatele de stare si actul de identitate ( dupa caz)
- Chitantele, în original, privind taxa de publicare în Monitorul Oficial si taxa de ziar.
- Procura speciala (xerocopie) ;

b) a doua etapa: Intocmirea dosarului de schimbare a numelui si/sau prenumele
- Cerere tip;
- Copii legalizate dupa certificatele de stare civila ( în functie de solicitare) ;
- Acte doveditoare privind motivul solicitarii;
- Declaratii notariale cu privire la accept ( pentru copiii minori, sau daca solicita schimbarea numelui de familie comun cu al celulalt soţ, sau alte cazuri)
- Declaraţie notarială prin care se atestă faptul că nu are datorii faţă de statul român;
- Certificat de cazier judiciar.
- Procura speciala ;

Inscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate

Competenţă: Primaria care are in pastrare actul de casatorie pentru care s-a pronuntat divortul in străinătate;
Acte necesare:
- Cerere;
- Actul de divort (din strainatate) în original care să contină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizate, după caz,
- Copie legalizata de un notar public;
- Traducere autentificata în limba româna în original.
- In situatia în care din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii îl vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere din partea ambilor soti, din care sa rezulte numele pe care acestia doresc sa-l poarte în urma divortului.
- Sentinta de recunoaştere a hotărârii străine pe teritoriul României, (definitivă şi irevocabilă).
- Copia certificatelor de stare civila ( nastere/casatorie) ;
- Procura speciala ;

Atenţie! Dacă hotărârea se referă la statutul civil al cetăţenilor statului în care au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi sau au fost pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene ele SUNT RECUNOSCUTE DE PLIN DREPT ÎN ROMÂNIA (Circulara nr. 214529 din 06.04.2005 a I.N.E.P. Bucureşti).
Cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D. Bucuresti, de către primăria care a primit-o, însoţită de actele menţionate mai sus, după care se înscrie menţiunea corespunzătoare şi se eliberează noile certificate, după caz.

Notă: PROCURA poate fi dată la la un notar din străinătate, caz în care procura trebuie să conţină: Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau dacă ţara nu este membră a Convenţiei de la Haga, Supralegalizarea semnăturii de către oficiul consular român din ţara respectivă.
PROCURA poate fi întocmită la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din ţara în care mandantele îşi are domiciliul, reşedinţa, ori se află temporar.
PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
- Numele, prenumele şi domiciliul celui care mandatează;
- Numele, prenumele şi domiciliul celui care este mandatat;
- obiectul mandatului, care trebuie să fie special (persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi in vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie şi/sau de naştere).

Inscrierea menţiunii de căsătorie, care s-a desfăcut prin divorţ sau deces şi care NU a fost transcrisă în registrele româneşti

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere.
Cererea de înscriere a mentiunilor se poate face în nume propriu, prin imputernicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunilor, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora;

Acte necesare:
- Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
- Copie legalizată a certificatului ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
În situaţia în care din Certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul casatoriei, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţen român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele (fiecărui soţ) pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul casatoriei (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare după caz);
- Traducere autentificată în limba română în original a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine: Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de cariera al Romaniei din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Conventiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz;
- Sentinţa de divorţ (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizată, după caz;
- Copie legalizată după sentinţa de divorţ originală (din străinătate);
- Traducere autentificată în limba română în original a sentinţei de divorţ ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de căsătorie);
- În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţean român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele fiecăruia, pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz);

HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE ÎNTR-UNUL DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU ŢĂRILE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE, ACORDURI SAU CONVENŢII BILATERALE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ SAU DE DREPTUL FAMILIEI, vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă NUMAI CU AVIZUL D.E.P.A.B.D. Bucuresti.
- Copie a certificatului de naştere;
- Copie a actului de identitate;
- Certificatul de deces (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
- Copie legalizată după certificatul de deces din străinătate;
- Traducere autentificată în limba română în original a certificatului de deces ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de deces);
- Copie a certificatului de naştere, românesc;
- Copie a actului de identitate;
a. Ţările membre ale UNIUNII EUROPENE: Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Regatul Finlandei, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Irlanda, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Republica Cehă, România, Bulgaria.
b.Ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE, ACORDURI ŞI CONVENŢII BILATERALE:
Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară, Ucraina.
c. Actele emise de ţările care NU au semnat Convenţia de la HAGA şi nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.)

Ortografierea in limba maternă a numelui de familie si/sau prenumelui

     Legislaţie specifică: Ordonanţa de.Guvern. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare      

       În conformitate cu prevederile  art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003  persoana al cărei  nume sau prenume a fos      înregistrat  în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă  ori cu ortografia altei limbi  poate cere  înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii  materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

        Cererea se depune la primăria care are în păstrare registrul de stare civilă sau la primăria din localitatea de domiciliu.
      Aprobarea pentru înscrierea menţiunii se dă de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrele.

     Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă  acesta din urma îşi dă consimţământul.Pe baza aprobării, se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.                                                                                                                                            

Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativă

 Legislaţie specifică: Ordonanţa de.Guvern. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare                               

   Cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile prezentei ordonante.                                                                 Etapa I

Publicarea cererii de schimbare de nume şi/sau prenume în  Monitorul Oficial, Partea III

Se face pe baza:

 • cererii de publicare , formular tip, a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitoul Oficial al României, partea a III-a,  avizată de către funcţionarul de stare civilă   de la primăria de domiciliu.
 • xerocopii de pe cartea de identitate, certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz ;

Important:

După publicare, exemplarul de monitor va fi expediat prin poştă, la cererea expresă a clientului, contracost, cu plata ramburs la adresa menţionată în cerere.

- prin firma de intermediere, în situaţia în care cererea şi actele necesare au fost înaintate prin firma specializată în acest sens.

Etapa II

 Intocmirea dosarului propriu-zis  de schimbare a unmelui şi/sau prenumelui

Acte necesare

 • Certificat de cazierul judiciar (valabil 6 luni)– de la Serviciul Cazier Judiciar din cadrul IPJ Cluj,  str Decebal nr. 24- pe bază de Cerere tip completata cu majuscule si semnata de catre solicitant;   Buletinul sau cartea de identitate in original (sau cartea de identitate provizorie); Certificatul de nastere si pasaportul pentru persoanele domiciliate in strainatate.
 • Certificat de cazier fiscal –( valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat)-  de la Administraţia Finanţelor Publice CLUJ – NAPOCA,  P-ta Avram Iancu  nr. 19,  pe bază de cerere, personal, 
 • copii simple de pe certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ)
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • copii simple de pe cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc.
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, pentru copiii minori;
 • declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate etc.
 • procura specială autentificată sau împuternicirea avocaţială, în original;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Precizări: Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătare, va ataşa la cerere pe lângă documentele mai sus menţionate şi următoarele documente:
1)  Paşaport românesc;
2)  Adeverinţă  cu ultimul domiciliu avut în România care se solicită de la Serviciul de evidenţă a persoanelor;
3)  Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu are datorii faţă de statul român, în locul certificatului de cazier fiscal. Aceasta va fi dată la: - notar public din România, la ambasada / consulatul roman din ţara în care se află cetăţeanul sau la un  notar străin situaţie în care va conţine  Apostila Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau după caz  spralegalizare.

 Important de ştiut :

   Cererea de schimbare a numelui se depune în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată, precum şi prin împuternicire avocaţială la primăria de domiciliu a persoanei care solicită schimbarea numelui, împreună cu următoarele documente:

Referitor la minor

 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 • în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.
 • schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.
 • Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

 • orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 • opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Modul de soluţionare a cererii de schimbare de nume şi/sau prenume pe cale administrativă

 • Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către serviciul stare civilă către Serviciul judeţean de stare civilă, însoţită de dovada plăţii taxe speciale pentru DJEP Cluj.
 • Serviciul judeţean de stare civilă verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege si, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii
 • Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului stare civilă la care a fost înregistrată cererea, care va incunostinta de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 • Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui, având obligaţia de a solicita, în termen de 15 zile,  eliberarea actului de identitate cu noul nume.
 • Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui şi cu certificatul eliberat de serviciul stare civilă, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca