Evidenta populatiei » Eliberare-duplicate | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 14.08.2018Program special de funcționare Anunt in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul Elaborare PUZ si PUD conform Legii 350/2001, actualizata pentru Parking Azuga, propus a fi amplasat in Municipiul Cluj-Napoca, strada Azuga fn, judetul Cluj Curs valutar : € = 4.6590 , $ = 4.0854


Evidenta populatiei » Eliberare duplicate

Compartimentul CORESPONDENTA
Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 5, Sala nr. 7, ghiseul nr. 8
Tel: 0264/596.030 inter. 3021

Cerere eliberare duplicat certificat de nastere, casatorie

Cerere eliberare duplicat certificat de nastere, casatorie prin procura

Cerere eliberare duplicat certificat de deces

Cerere eliberare certificat de stare civila pentru persoanele cu domiciliul in strainatate

Cerere inregistrare divort pe actul de casatorie

Cerere pentru eliberarea adeverintei necesare la reintregirea familiei


1. Eliberarea certificatelor de stare civila (duplicat - nastere, casatorie, deces)
• certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
• pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
• certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
• certificatul de deces se elibereaza mambrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior),

2. Actele necesare pentru eliberarea certificatelor duplicat:

• cerere tip;
• actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinta de identitate provizorie pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara,); pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenii straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de identitate la Serviciul de evidenta a persoanelor de domiciliu sau Serviciul pasapoarte.
• procura speciala,
PROCURA poate fi intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA se mai poate intocmi si la un notar din tara respectiva, in acest caz este necesar sa fie aplicata Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau supralegaliza dupa caz,
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- Numele, prenumele si domiciliul celui care mandateaza;
- Numele, prenumele si domiciliul celui care este mandatat;
- obiectul mandatului care trebuie sa fie special (sa se arate actul de stare civila care urmeaza a fi obtinut de mandatar, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul si data incheierii actului respectiv).
In cazul in care au intervenit modificari in statutul civil al celui care mandateaza (schimbare de nume, casatorie, divort) pronuntate in strainatate, va rugam sa solicitati informatii suplimentare de la compartimentul de specialitate, la tel 0264-430626, sau e-mail starecivila@primariaclujnapoca.ro

3. Acte necesare pentru eliberarea, pe baza de procura, a certificatelor de stare civila
- buletinul de identitate / cartea de identitate al celui mandatat;
- procura in original daca este data la notar in strainatate trebuie sa contina apostila conform conventiei de la Haga, sau sa fie supralegalizata, dupa caz
- traducere in limba romana autentificata de un notar public
- in situatia in care se solicita noul tip de certificat de stare civila, este necesar sa se predea vechiul certificat in vederea anularii.
NOTA: In cazul in care nu se prezinta vechiul certificat, pierderea sau deteriorarea se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 100-200 lei.

4. Inregistrarea sentintelor de divort pronuntare in Romania
, pe actele de casatorie aflate in arhiva proprie
Cererea se depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala ;
Acte necesare:
• actul de identitate al solicitantului;
• cerere tip;
• sentinta civila de divort, ramasa definitiva si executorie;


5. Eliberarea de dovezi (anexa 9)
La cererea persoanelor fizice se pot elibera dovezi din care sa rezulte numele de familie si prenumele precum si daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare civila ale localitatii.
Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele acte:
• actul de identitate;
• cerere tip;
 

6. Preluarea cererilor privind acordarea premiului la 5o de ani de casatorie neintrerupta.Cererile se depun dupa data implinirii celor 50 de ani de căsătorie.
• cerere tip;
• xerocopii ale actelor de identitate al sotilor ( insotite de originale );
• xerocopie a certificatului de casatorie ( insotita de original );

7. Eliberarea de adeverinte de celibat
Adeverinta de celibat sau adeverinta din care sa rezulte faptul ca nu este casatorit, se elibereaza petentului, direct sau prin imputernicit cu procura speciala .
Cererea se adreseaza direct primariei care are in pastrarea actul de nastere al petentului.
Acte necesare:
- actul de identitate al petentului sau imputernicitului, dupa caz,
- procura speciala, care sa contina apostila conform Conventiei de la Haga, daca este data la un notar public din tara de resedinta, in original si traducerea autentificata in limba romana.


8. Inregistrarea modificarilor survenite in statutul civil al persoanei (Stabilirea paternitatii,
Incuviintarea purtarii numelui, Contestarea recunosterii paternitatii,

Stabilirea paternitatii
- recunoasterea unui copil in afara casatorie, dupa inregistrarea nasterii, se face prin declaratie scrisa a tatalui, data in fata ofiterului de stare civila, prin inscris autentic sau testament sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Actele necesare sunt :
• cerere tip;
• sentinta civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiatia fata de cel de-al doilea parinte;
• certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
• copie xerox al actelor de identitate ale parintilor;


Incuviintarea purtarii numelui.
Actele necesare pentru aceasta sunt :
• Cerere tip;
• Declaratia ambilor parinti data in fata ofiterului de stare civila unde s-a intocmit actul de nastere prin care s-a incuviintat purtarea numelui de familie al minorului;
• Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;
• copie xerox al actelor de identitate ale parintilor;


Contestarea recunosterii paternitatii
Actele necesare pentru aceasta sunt :
• Cerere tip;
• Sentinta definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoasterea paternitatii;
• Certficatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;


9. CERTIFICAT privind COMPONENTA FAMILIEI

Certificatul se eliberează, în termenul prevăzut de lege, de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul titularul, la solicitarea directă a acestuia sau a împuternicitului, prin procură specială.

Documente  necesare pentru obţinerea certificatului :

1.   Cerere;

2.   Certificate de stare civilă, în original şi copii legalizate;

3.   Dovada consimţământului expres, dat în formă autentică, al persoanelor ale căror date personale urmează să fie prelucrate, prezentată în original;

Fiecare persoană majoră  va da o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să rezulte faptul că este de acord cu prelucrarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016   privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE şi comunicarea acestora către Ambasada sau Consulatul ţării în care solicită reîntregirea familiei.

Declaraţia va cuprinde, dacă este cazul, şi consimţământul pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 14 ani, aflaţi în întreţinere, iar copiii cu vârsta între 14-18 ani vor semna declaraţia în nume personal, asistaţi de părinte sau reprezentantul legal.

Declaraţia poate fi făcută la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar public din ţară sau din străinătate.  Dacă declaraţia este făcută la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga şi tradusă în limba română; 

4.     Copia actului de identitate sau a paşaportului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate;

5.  Alte documente doveditoare, respectiv sentinţe de divorţ, decizii/dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă.

  1. Procura specială în original, după caz.

Certificatul va fi apostilat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga, din 05.10.1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, modificată.  


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca