Evidenta populatiei » Casatorii | Primaria Municipiului Cluj-Napoca 
Azi 17.08.2018Curs valutar : € = 4.6586 , $ = 4.0976


Evidenta populatiei » Casatorii

inapoi

Compartimentul CĂSĂTORII

Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5, Sala nr. 7, ghiseul nr. 7

Tel: 0264/596030 interior: 3021

Rezervare data casatoriei on-line

PUBLICATII Casatorie

  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Art. 25 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare  art. 42- 44 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin HG nr. 64/2011

           Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi, iar rezervarea datei şi a orei se poate face on-line pe site-ul : www.primariaclujnapoca.ro , secţiunea:  stare civila - programare casatorii.

           Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar (făcâd dovada aceasta cu permis de şedere sau act de identitate provizoriu).

  •   Căsătoria se încheie in termen de 11-14 zile, de la data depunerii declaratiei de casatorie, dar fără depăşirea termenului de valabilitate ( de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. Termenul se calculeaza  cuprinzand atât ziua eliberarii certificatelor, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
  • Primarul municipiului poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 11 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative.

Neatenţia viitorilor soţi prin tratarea cu superficialitate sau indiferenta a informaţiilor date de ofiterul de stare civila, ori de aplicaţia electronică privind programarea căsătoriilor, va avea drept consecinţă neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

  a) actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);

  b) certificatul de naştere, în original şi  copie;

  c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale- sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători) ;

 d) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:

    - certificatul de deces al fostului soţ;

    - certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960);

    - certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

    - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare;

   - certificat de divort.

IN CAZ DE DECES

·         dacă decesul a avut loc în România, se depune o copie după certificatul de deces;

·         dacă decesul a avut loc în străinătate se depune certificatul în original cu apostila conform Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau supralegalizat, după caz, copie legalizată şi traducere autentificată în limba română;

IN CAZ DE DIVORŢ:

dacă divorţul s-a pronunţat în România, se va depune sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă,

-  în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă, iar divorţul s-a pronunţat în străinătate se vor depune mai întâi actele pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pe actul de naştere

- în cazul în care căsătoria a fost transcrisă în România, iar ulterior a intervenit divorţul în străinătate se va solicita mai întâi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie,

ATENŢIE

Intrucât căsătoria dvs. va putea fi încheiată numai după înscrierea modificărilor intervenite în statutul dv. civil, iar procedurile de înscriere a acestor menţiuni sunt în funcţie de specificul statului emitent şi necesită timp pentru soluţionare, vă rugăm să solicitaţi informaţii suplimentare de la ofiţerul de stare civilă de la ghişeu.

Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.    

   In cazul căsătoriei dintre cetăţeni străini sau aceştia şi cetăţeni români, vor prezenta, pe lângă actele necesare cetăţeanului roman şi următoarele:

  1. Certificatul ori extrasul de nastere în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT,  procedură care constă în:  1) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă, 2) supralegalizarea de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi 3) supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 162 din Legea nr. 105/1992).
  2. Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român  sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;
  3. dovadă eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei
  4. declaraţie notarială a viitorului soţ din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
  5. Paşaport original si copie xerox: în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

       - însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

    - însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

Nota:

·  Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.

·   In cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi la oficierea căsătoriei aceştia asigură  interpret autorizat.

IMPORTANT: Lipsa dovezii constituie atât o condiţie de fond, cât şi un impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

SITUAŢII SPECIALE

ARABIA SAUDITĂ (circulara INEP nr. nr. 36531 din 20.02.2007)

Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe Saudit a transmis, prin intermediul Ambasadei României la Riad, următoarele precizări cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cetăţean al Arabiei Saudite pentru a se căsători cu un cetăţean străin:

  1. Cetăţenii saudiţi care vor să se căsătorească în România trebuie să se adreseze, în primul rând, forurilor de resort din Regat pentru aprobarea căsătoriei;
  2. În cazul obţinerii aprobării, aceasta se transmite Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din ţara unde urmează a se încheia căsătoria, ambasada urmând a elibera o dovadă privind aprobarea căsătoriei
  3. Menţionăm că, neîndeplinirea acestor condiţii face ca respectiva căsătorie să nu fie recunoscută în Arabia Saudită, iar din punct de vedere al legii române, atrage după sine anularea căsătoriei.

NORVEGIA (circulara  INEP nr. N 1078653 din 2004)

Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti informează prin prezenta asupra schimbărilor survenite în legislaţia norvegiană referitor la înregistrarea documentelor de stare civilă şi că documentul “EKTESKAPSATTEST” a fost înlocuit cu un document eliberat de Centrul Naţional de înregistrare şi este o confirmare a informaţiei înregistrate oficial. Acest document, legalizat cu APOSTILLE de o prefectură din Norvegia sau de Ministerul Regal al Afacerilor Externe ale Norvegiei, întruneşte condiţiile prevăzute de legea norvegiană şi cetăţeanul norvegian care este în posesia unui document care poartă denumirea „CENTRAL NATIONAL REGISTER – confirmation of registered information” se poate căsători în România.

Orice altă dispoziţie legală anterioară emisă de către Ambasadă este, prin urmare, anulată.

ELVEŢIA (circulara  INEP  nr. 214726 din 01.06.2005)

În cazul încheierii unei căsătorii în România dintre un cetăţean român şi un cetăţean elveţian, acesta din urmă va prezenta numai un document eliberat de autorităţile din Elveţia sub forma unui „Certificat de capacitate matrimonială”, document care trebuie să aibă Apostila conform Convenţiei de la Haga din data de 05.10.1961, pentru a fi valabil.

GERMANIA (circulara  INEP nr. 38338 din 11.09.2007)

Cetăţenii germani care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, numai cu Certificatul de capacitate de căsătorie eliberat de către oficiul de stare civilă competent din Germania, în original, pe care a fost aplicată  Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării  actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care  România   a  aderat  prin  O.G. nr.66/1999,  aprobată  prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de notarul public.

 MOLDOVA (circulara INEP nr. 283715 din 23.07.2008)

Cetăţenii moldoveni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei în România doar prin eliberarea certificatului de stare civilă de către organele de stare civilă ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, sau eliberarea certificatelor de stare civilă de către funcţionarii consulari ai misiunii diplomatice şi consulare ai Republicii Moldova, în colaborare cu instituţia menţionată.

UCRAINA (circulara INEP nr. 282763 din 12.05.2008)

Conform ordinului Ministrului Justiţiei al Ucrainei nr. 1154/5 din data de 22.11.2007, au fost fost modificate regulile privind înregistrarea actelor de stare civilă în Ucraina, în special în ceea ce priveşte confirmarea stării civile de către cetăţenii Ucrainei în vederea căsătoriei în străinătate.

 În temeiul regulilor menţionate, cetăţenii Ucrainei, care locuiesc în străinătate, în vederea înregistrării unei căsătorii şi a  confirmării stării lor civile fac o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirmă că persoana în cauză nu este căsătorită.

Totodată, conform art. 13 din Tratatul între Ucraina şi România privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauze civile din data de 30 ianuarie 2002, ratificat de România prin Legea nr. 3 din 28 februarie 2005, ce a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 2006, declaraţiile sus-menţionate trebuie recunoscute de către organele competente ale României, fără a mai fi necesară supralegalizarea acestora.

Astfel, cetăţenii ucraineni care doresc să se căsătorească în România vor prezenta declaraţiile sus-menţionate, legalizate de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, şi nu li se va mai solicita dovada eliberată ori autentificată de către Ambasada Ucrainei la Bucureşti.

ISRAEL (circulara INEP nr. 175835 din 29.10.2004)

Cetăţenii israelieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei, cu următoarele documente:

1.    Extras de înregistrare de stare civilă, eliberat de Ministerul de Interne;

Extras din evidenţele populaţiei, eliberat de Ministerul de Interne.

2.    Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a acestuia şi se va avea în vedere ca data emiterii să fie recentă( maximum 3 luni de la emitere).

În cazul în care, în extras, la rubrica ”stare civilă”, este trecut „divorţat” sau „văduv”, se vor solicita, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a documentului.

3.    Declaraţie notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că, la data depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o nouă căsătorie.

KUWAIT (circulara INEP nr.282542 din 31.07.2006)

Ambasada Statului Kuwait a informat MAE, pentru a se aduce la cunoştinţă tuturor instituţiilor însărcinate cu autorizarea sau legalizarea căsătoriei dintre cetăţenii kuwaitieni şi cetăţenii români, că numai Ambasada Statului Kuwait la Bucureşti trebuie să elibereze aprobare în acest sens (pentru dovada identităţii).

SPANIA

În Spania, starea de separat nu permite încheierea unei noi căsătorii, întrucât sentinţa judecătorească de separare nu desface căsătoria anterioară. Pentru a putea încheia o nouă căsătorie, procedura trebuie dusă până la capăt, adică până la obţinerea sentinţei de divorţ.

OLANDA (circulara INEP nr. 583106 din 13.11.2009)

Cetăţenii olandezi care se stabilesc în altă ţară sunt scoşi din evidenţele stării civile din Olanda drept pentru care după data la care au fost scoşi din evidenţă aceştia nu mai pot primi un atestat al stării lor civile de la autorităţile olandeze, ei fiind îndrumaţi spre autorităţile în care s-au stabilit. În contextul acestor recomandări cetăţenii olandezi care doresc să se căsătorească în România şi fac dovada şederii pe teritoriul României cu un document emis de către Oficiul Român pentru Imigrări, vor depune la dosarul de căsătorie declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai au o altă căsătorie încheiată şi nedesfăcută.


 
English Magyar Deutsch Français

Plati online Concurs Foto Ajutoare de incalzire Tineri cercetatori Ajutoare de stat si minimis Stare civila Voluntariat Live webcam
 
Bine aţi venit în Cluj-Napoca